WordPress.org

China 简体中文

发布

这是我们进行过的所有发布的存档。
除了5.5系列的最新版本获活跃维护以外,较早版本均已不安全。

好奇每次发布名称中的爵士乐家都是谁?请看历史页面

最新版本

5.4.2 2020年8月3日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.4分支

5.4.2 2020年8月3日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.1 2020年4月29日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4 2020年3月31日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.3分支

5.3.4 2020年6月13日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.3 2020年4月29日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.2 2019年12月18日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.1 2019年12月13日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3 2019年11月14日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.2分支

5.2.7 2020年10月12日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.6 2020年4月29日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.5 2019年12月13日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.4 2019年11月14日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.3 2019年9月5日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.2 2019年7月29日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.1 2019年7月28日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2 2019年7月28日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.1分支

5.1.6 2020年6月11日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.5 2020年4月29日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.4 2019年12月13日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.3 2019年11月14日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.2 2019年9月5日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.1 2019年7月29日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.0分支

5.0.10 2020年6月11日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.9 2020年4月29日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.8 2019年12月13日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.7 2019年11月14日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.6 2019年9月5日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.4 2019年7月28日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.3 2019年1月11日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.2 2018年12月21日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.1 2018年12月14日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0 2018年12月10日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.9分支

4.9.4 2018年2月8日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.1 2017年11月30日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9 2017年11月16日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.8分支

4.8.3 2017年11月16日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.2 2017年11月16日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.1 2017年8月4日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8 2017年7月23日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.7分支

4.7.4 2017年4月23日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.3 2017年3月7日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.2 2017年1月28日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.1 2017年1月12日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7 2016年12月8日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.5分支

4.5.3 2016年7月2日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.2 2016年5月17日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.1 2016年4月28日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5 2016年4月17日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.4分支

4.4.2 2016年2月3日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.1 2016年1月9日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4 2015年12月13日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.3分支

4.3.1 2015年9月16日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3 2015年8月20日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.2分支

4.2.2 2015年5月20日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2 2015年4月23日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.1分支

4.1 2014年12月23日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.0分支

4.0.1 2014年11月21日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.0 2014年9月5日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.9分支

3.9 2014年4月21日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.8分支

3.8.3 2014年4月15日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8.1 2014年1月25日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8 2013年12月13日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.7分支

3.7.1 2013年10月30日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.7 2013年10月26日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.6分支

3.6.1 2013年9月12日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.6 2013年8月8日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.5分支

3.5.2 2013年6月22日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.5.1 2013年1月24日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.5 2012年12月12日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.4分支

3.4.2 2012年9月6日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.4.1 2012年6月28日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.4 2012年6月14日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.3分支

3.3.2 2012年4月20日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.3.1 2012年1月3日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.3 2011年12月13日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.2分支

3.2.1 2011年7月12日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.2 2011年7月11日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.1分支

3.1.4 2011年6月30日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1.3 2011年5月26日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1.2 2011年4月27日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1.1 2011年4月5日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1 2011年2月24日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.0分支

3.0.5 2011年2月8日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.4 2010年12月30日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.3 2010年12月9日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.2 2010年12月7日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.1 2011年2月24日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.9分支

2.9.2 2010年2月18日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.8分支

2.8.5 2009年10月21日 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)